Meer dan 200 winkels, altijd een specialist bij jou in de buurt

Ophalen in de winkel binnen 24 uur

Gratis thuislevering vanaf 50€

versie 19 juni 2020


1. Voorwerp

1.1. Deze Algemene Voorwaarden E-Store (“Algemene Voorwaarden”) regelen het gebruik van de Website door de klant, met het oog op het online plaatsen van bestellingen en reservaties van artikelen, en de  contractuele relaties die daarmede tot stand worden gebracht.

1.2. Bestellingen enerzijds en reservaties anderzijds zijn afzonderlijke types van transacties die van elkaar zijn te onderscheiden.

1.2.1. Bestelling : Het online plaatsen van een bestelling brengt een koopovereenkomst tot stand tussen de klant en Anistores NV, waarbij de aangekochte goederen online worden betaald door de klant en vervolgens aan hem worden geleverd op het door hem gekozen afleveradres (thuis).

1.2.2. Reservatie : Het  online plaatsen van een reservatie op de Website brengt een overeenkomst tot stand tussen de klant en het door de klant gekozen Tom&Co winkelpunt (ook wel “afhaallocatie”) dat instaat voor het zorgvuldig fysiek verzamelen van de gereserveerde artikelen en deze, binnen het overeengekomen tijdsvenster, beschikbaar stelt voor de klant wanneer die zich komt aanmelden in de afhaallocatie. Op het ogenblik van het plaatsen van de reservatie bestaat geen betaalverplichting in hoofde van de klant, en evenmin enige verplichting tot afhaling, maar de klant zal de afhaallocatie inlichten wanneer hij de artikelen niet komt afhalen. De koop komt slechts tot stand op het ogenblik van betaling en afhaling van de gereserveerde artikelen door de klant in de afhaallocatie.


2. Definities

Website : https://www.tomandco.com. De webpagina voor het online plaatsen van enerzijds bestellingen voor de aankoop van artikelen en anderzijds reservaties van artikelen. De Website wordt beheerd en uitgebaat door Aniserco NV, in samenspraak met Anistores NV.

Aniserco NV : met KBO-nummer 0443.164.888 en met maatschappelijke zetel te B-1702 Dilbeek, Noordkustlaan 16A b3. Hoofdkantoor en franchisegever van het Tom&Co netwerk van dierenspeciaalzaken.

Anistores NV : met KBO-nummer 0681.925.242 en met vestigingseenheid te B-1702 Dilbeek, Noordkustlaan 16A b3. Dochtervennootschap van Aniserco NV en actief in de detailhandel.

Klantendienst : de Klantendienst van Tom&Co. Deze is bereikbaar op +32 (0)2 486 39 00 van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18h, per e-mail via info@tomandco.com, of per post op het adres te B-1702 Dilbeek, Noordkustlaan 16A b3.

Klant : de natuurlijke persoon die een of meer artikelen aankoopt of reserveert op de Website door een bestelling te plaatsen op de Website. De klant is meerderjarig en handelt steeds in de hoedanigheid van consument. Een niet-consument of een minderjarige kan in geen geval klant worden of een profiel aanmaken en geen bestelling plaatsen. Wederverkoop van de producten besteld via de Website is strikt verboden.

Consument : iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

Artikel(en) : waar/waren te koop of ter reservatie aangeboden op de Website, en waarvan de verkoop of reservatie het voorwerp vormt van onderhavige Algemene Voorwaarden. Het betreft onder meer voedingsartikelen, speelgoed, parafarmacie, verzorgingsproducten en dergelijke meer voornamelijk bestemd voor huisdieren, neerhofdieren en paarden. De verkoop en reservatie van levende dieren (m.i.v. levende insecten als (reptielen)voeding) via de Website is uitgesloten.

Het assortiment aan artikelen dat te koop en ter reservatie wordt gesteld via de Website geldt zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden gewijzigd.

Aniserco NV bepaalt zo ook geheel vrij of een artikel uit het online assortiment voor reservatie, al dan niet kan worden aangeboden in welbepaalde afhaallocatie die door de klant wordt gekozen.

Winkelpunt/afhaallocatie : een fysieke dierenspeciaalzaak onder de handelsbenaming “Tom&Co” in België of het Groot-Hertogdom-Luxemburg die zelfstandig wordt uitgebaat door een onderneming die onderscheiden is van de franchisegever Aniserco NV.


3. Website

3.1. De Website is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

De klant maakt een keuze door de Website in zijn of haar taal weer te geven. De verdere communicatie met de klant zal aldus in de door de klant gekozen taal plaatsvinden.

3.2. Het bezoek en het gebruik van de Website gebeurt op eigen risico van de klant.

3.3. Door het bezoek of gebruik van de Website, aanvaardt de klant de toepassing van de Algemene Voorwaarden. Alleen deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de klant en Tom&Co met betrekking tot het gebruik van de Website en het aldaar plaatsen van een bestelling en/of reservatie. De klant wordt uitgenodigd om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen, zeker voordat hij een bestelling of reservatie plaatst.

3.4. Aniserco NV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud en functionaliteiten van de Website.

3.5. Aniserco NV houdt zich het recht voor om ten alle tijde Website geheel of gedeeltelijk te schorsen of stop te zetten, of de inhoud ervan te wijzigen, wegens onderhoud, actualisatie of enige andere reden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht tot schadevergoeding in hoofde van de klant. Aniserco NV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke opschorting of stopzetting.

3.6. Afbeeldingen op de website zijn illustratief bedoeld kunnen Aniserco NV niet (buiten)contractueel binden. De foto's en andere afbeeldingen die gebruikt worden om de producten voor te stellen hebben geen verbindende waarde en kunnen producten of zaken bevatten die niet in de aangegeven prijs zijn inbegrepen.

De afbeelding kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden artikel horen en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de omschrijving van het te koop aangeboden artikel. Aniserco NV doet er alles aan om de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk te geven, maar biedt geen enkele waarborg daaromtrent. Aniserco NV is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten, en evenmin voor verschillen tussen de foto’s en de groottes, gewichten, afmetingen, inhouden op de Website, die mogelijk prijsschommelingen kunnen inhouden. Vooral voedingswaren zijn onderhevig aan aanpassingen, zodat de klant is aangeraden om vóór gebruik steeds de verpakking van het product zelf te lezen. Aniserco NV is niet aansprakelijk voor foutieve productinformatie dat door de fabrikant werd weergegeven.

Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie, richt de klant zich tot de Klantendienst om zich correct te informeren.


4. Online profiel van de klant

4.1. Om een bestelling of reservatie te kunnen plaatsen, dient de klant een online profiel aan te maken en te gebruiken op de Website door middel van de daarvoor voorziene identificatiemiddelen gebruikt (zie dienaangaande de Privacy Policy en de Cooky Policy van Tom&Co).

4.2. De gegevens die de klant hiervoor invult op de Website, dienen waarheidsgetrouw en correct zijn. Na registratie kan de klant gebruik maken van de diensten op de Website via het online profiel door zich aan te melden met diens e-mailadres (gebruikersnaam) en paswoord. De klant kan zijn paswoord te allen tijde wijzigen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van het paswoord alsook voor het beheer en gebruik van het online profiel.

4.3. Bij verkeerd gebruik of misbruik van het online profiel, alsook ingeval van niet-naleving door de klant van 1 of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, kan Aniserco NV het online profiel afsluiten, opschorten of moduleren en/of een bestelling of reservatie weigeren of beperken, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving indien dit niet mogelijk is. De klant kan hieruit geen enkel recht op schadevergoeding putten.


5. Bestelling

5.1. Plaatsen van een bestelling

5.1.1. De plaatsing van de producten op de Website vormt een bindend aanbod. Wanneer de klant dit aanbod aanvaardt door een bestelling te plaatsen op de Website, komt een koopovereenkomst tot stand tussen Anistores NV, als verkoper, en de klant, als koper.

5.1.2. Bestellingen voor een totaalbedrag lager dan 15,01 EUR zijn niet mogelijk.

5.1.3. Bestellingen voor een totaalgewicht van meer dan 60,01 kg zijn niet mogelijk.

5.1.4. Om een of meer artikelen te bestellen, voegt de klant deze toe aan het winkelwagentje op de Website.

Wanneer alle gewenste Artikelen zijn geplaatst in het winkelwagentje, klikt de klant op de knop “bestellen” om vervolgens de bestelprocedure te doorlopen op de Website die bestaat uit verschillende opeenvolgende stappen (aanmelden, mijn adres, betaalwijze, overzicht).

5.1.5. Wanneer een Artikel niet in voorraad is, wordt de klant hierover geïnformeerd tijdens de voorbereiding van de bestelling.

5.1.6. In de stap “Overzicht” krijgt de Klant een overzicht van zijn volledige bestelling, samen met de totaalprijs (inclusief de (verzend)kosten) en de leveringstermijn. Teneinde de bestelling te kunnen plaatsen dient de Klant dit overzicht formeel te bevestigen waarbij eveneens de Algemene Voorwaarden dienen te worden aanvaard door het aanvinken van het betrokken vakje/te klikken op de knop “aanvaarden”. 

5.1.7. Vervolgens wordt de klant uitgenodigd om over te gaan tot betaling. Door het aanklikken van de knop “Betalen” wordt de Klant doorgestuurd naar een pagina waar de betaling kan plaatsvinden. Zolang de Klant deze knop niet heeft aangeklikt, kan hij de bestelling en de gegevens op ieder ogenblik wijzigen.

5.1.8. Nadat de klant de bestelling heeft afgerond en betaald, wordt een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van zijn bestelling verstuurd (bevestigingsemail) naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven in zijn Online Profiel.

5.2. Betaling

5.2.1. De klant betaalt de volledige prijs en alle (verzend)kosten op het ogenblik dat hij de bestelling plaatst.

5.2.2. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk. Anistores NV aanvaardt enkel online betalingen aan de hand van de betaalmiddelen die worden weergegeven tijdens het betaalproces, met name (indicatief : ) Bancontact, KBC/CBC Payment Button, Belfius Pay Button en kredietkaart.

5.2.3. Om een veilige online betaling te waarborgen, worden de transactiegegevens, versleuteld met SSL technologie, over internet verstuurd. Om met SSL te betalen moet de klant niet over speciale software beschikken. Een veilige SSL-verbinding kan herkend worden aan het „slotje“ in de onderste statusbalk van de browser.

Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart.

5.2.4. Nadat de betaling door Anistores NV is ontvangen, worden de bestelde artikelen zo snel als mogelijk overhandigd aan de bezorger met het oog op levering aan de klant. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

5.2.5. De bestelde artikelen blijven eigendom van Anistores NV tot de klant het gehele bedrag (prijs, verzendkosten en eventuele andere kosten) van de volledige bestelling heeft betaald. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen.

5.3. Prijzen

5.3.1. Alle prijzen weergegeven op de Website zijn inclusief BTW en andere belastingen (Recupel, Bebat) en bijdragen en exclusief (verzend)kosten.

Bijkomende bestellings- of administratieve kosten worden steeds transparant weergegeven alvorens de klant de bestelling plaatst.

5.3.2. De prijzen die op het ogenblik van de bestelling zijn aangegeven op de Website, zijn van toepassing.

De prijzen kunnen steeds door Anistores NV worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling, met dien verstande dat de prijzen blijven die aangegeven waren op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de klant, van toepassing blijven, behoudens ingeval van manifeste materiële of andere vergissingen.

5.3.3. Anistores NV en Aniserco NV leveren naar best vermogen inspanningen opdat de informatie en prijzen vermeld op de Website correct zijn en geen fouten of vergissingen bevatten. Het is evenwel niet uit te sluiten dat er bijwijlen fouten of vergissingen voorkomen. In dergelijke gevallen kunnen Anistores NV en Aniserco NV niet gedwongen worden om een overeenkomst te sluiten en een bestelling te aanvaarden aan de voorwaarden die blijken uit de affichagefout, noch aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen daarvan.

5.4. Levering

5.4.1. Leveringen worden uitgevoerd door bpost en gebeuren op het door de Klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres. De levering aan de klant vindt plaats tot aan de voordeur op het gelijkvloers.

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering en het pakket niet in de brievenbus past, wordt het pakket gedurende een welbepaalde termijn, zoals bepaald in de geldende voorwaarden van bpost, bewaard in het dichtstbijzijnde postpunt, waar de klant het binnen de termijn kan ophalen.

5.4.2. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling en/of bijkomende kosten.

5.4.3. Er wordt enkel geleverd in België en het Groot-Hertogdom-Luxemburg. Indien het opgegeven leveringsadres niet is gelegen in België of het Groot-Hertogdom-Luxemburg, kan Anistores NV de bestelling weigeren.

5.4.4. De levering vindt uiterlijk plaats op de uiterlijke leveringsdatum vermeld bij de bestelling. Indien geen leveringsdatum uitdrukkelijk is vermeld, bedraagt de leveringstermijn maximaal 30 kalenderdagen

De bestelling wordt overhandigd aan de bezorger (bpost) na ontvangst van de betaling.

Elke bestelling die vóór 12.00 uur op een werkdag wordt geplaatst en betaald, wordt dezelfde dag nog aan de bezorger overhandigd, behalve in het geval van een uitzonderlijk incident. Na 12.00 uur worden de meeste bestellingen binnen 24 uur na validatie verwerkt.

Bestellingen worden dan over het algemeen binnen 2 werkdagen na overhandiging aan de bezorger geleverd aan de klant, tenzij bijzondere omstandigheden, zoals metrologische omstandigheden, drukke commerciële periodes...

Er wordt niet geleverd in het weekend en op wettelijke feestdagen, tenzij anders vermeld.

5.4.5. De tarieven van de verzendkosten worden hieronder weergegeven:

Bestelling onder 15,01 EURBestelling onder 50,01 EURBestelling vanaf 50,01 EUR
Bestelling niet mogelijk5 EUR verzendkostenGeen verzendkosten


Bestellingen boven een gewicht van 20 kg of met grote of ongewone dimensies, kunnen in twee of meer pakketten worden verzonden en volgens andere dan de gebruikelijke levertijden en/of levertermijnen. Hetzelfde geldt indien objectieve noodwendigheden daartoe nopen.

In aanvulling op hetgeen voorafgaat, kan Anistores NV voor bestellingen met een ongewoon gewicht of afmetingen, bijkomende kost in rekening brengen, waarvan de prijs en berekening worden weergegeven tijdens het bestelproces.

5.4.6. Anistores NV houdt zich het recht voor om deze tarieven te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, met dien verstande dat de geldende tarieven op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling van toepassing blijven.

5.4.7. De artikelen worden verpakt in gratis karton, plastiek of papieren zakken.

5.4.8. De klant brengt Anistores NV via de klantendienst op voorhand op de hoogte indien er (grote) evenementen of wegenwerken zijn gepland die een vlotte levering (kunnen) hinderen. De klant moet voorzien in voldoende mankracht om de bezorger bij te staan bij het uitladen van de grote en/of zware artikelen. De bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen aan de klant.

5.5. Herroepingsrecht

5.5.1. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Anistores NV te herroepen zonder opgave van redenen, binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de inontvangstname van de artikelen door de klant (“Herroepingstermijn”).

5.5.2. Om dit recht uit te oefenen dient de klant via een ondubbelzinnige verklaring (via het contactformulier op de Website of per post) Anistores NV op de hoogte te brengen van zijn herroepingsbeslissing binnen de Herroepingstermijn. Voor de verklaring per post kan de klant het bijgevoegde modelformulier gebruiken, maar is daartoe niet verplicht. In dat geval verstuurt Anistores NV aan de klant een elektronisch bevestiging van de ontvangst van zijn herroeping mee.

Het is aangeraden om het herroepingsrecht schriftelijk uit te oefenen, aangezien de klant de bewijslast ervan draagt.

5.5.3. De Herroepingstermijn laat de klant toe om de gekochte artikel(en) te beoordelen zoals in een winkel. De klant kan het gekochte artikel bekijken en inspecteren, doch dient met de nodige zorg om te gaan met deze artikelen en hun verpakking en deze zorgvuldig te bewaren. De klant zal de artikelen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de artikelen wenst te behouden.

5.5.4. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsbeslissing aan Anistores NV heeft meegedeeld, zendt de klant de artikelen terug op een van de volgende manieren :

 • De klant zendt de artikelen op zijn kosten terug aan Tom&Co te 1840 Londerzeel, Weversstraat 34 Distrilog Tom&Co eStore Retours, via bpost. De poststempel geldt als bewijs.

5.5.5. Het artikel dient in de oorspronkelijke staat en verpakking te worden terugbezorgd. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

5.5.6. Nadat de klant de overeenkomst geldig heeft herroepen, stort Anistores NV alle betalingen die de klant in het kader van de bestelling had gedaan, onverwijld terug en alleszins niet later dan 14 dagen nadat Anistores NV op de hoogte is gesteld van de geldige herroepingsbeslissing. 

In ieder geval zullen aan de klant voor deze terugbetaling geen kosten worden aangerekend.

De retourkosten blijven steeds voor rekening van de klant.

Anistores NV mag de terugbetaling evenwel inhouden totdat zij de artikelen effectief heeft teruggekregen of de klant aantoont dat de producten tijdig zijn teruggezonden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerst plaatsvindt.

5.5.7. Het herroepingsrecht van de klant is voor een aantal gevallen wettelijk uitgesloten (art. Art. VI.53 van het Belgisch Wetboek Economisch Recht of welkdanig gelijkaardig artikel in de Luxemburgse wetgeving), waarvan de volgende gevallen te dezen vermeldenswaard zijn:

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Zijn derhalve ook uitgesloten: voedingsproducten waarvan de verpakking werd geopend of producten waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is.


6. Reservatie

6.1. Plaatsen van een reservatie

6.1.1. Een artikel is pas gereserveerd wanneer het reservatieproces is voltooid, d.i. op het ogenblik waarop de klant, na doorsturen van zijn reservatie-aanvraag op de site en na ontvangst van een automatisch gegenereerde email met opgave van de aangevraagde artikelen, gewenste tijdsvenster van afhaling, gewenste afhaallocatie (een Tom&Co winkelpunt) en het geschatte totaalbedrag (zie punt 6.2 Prijzen), telefonisch of per email wordt gecontacteerd door het winkelpunt in kwestie met bevestiging van de reservatie.

6.1.2. Een reservatie plaatsen kan tot 12h00 daags vóór de dag van afhaling, in functie van de beschikbare capaciteit. Reservaties geplaatst en bevestigd op zaterdag worden klaargezet op maandag, en reservaties geplaatst en bevestigd op zondag, worden klaargezet op dinsdag.

6.1.3. Aniserco NV en de winkelpunten doen al het mogelijke om de door de klanten gereserveerde artikelen tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock in het gekozen winkelpunt.

6.1.4. De artikelen van de reservatie blijven beschikbaar in het gekozen winkelpunt tot ten laatste 24 uur na het verstrijken van het tijdsvenster dat werd opgegeven op het ogenblik van voltooiing van het reservatieproces.

6.1.5. Ondanks de inspanningen van Aniserco NV en de winkelpunten, is het niet uitgesloten dat een of meer gereserveerde artikelen onbeschikbaar zijn. Dit zal aan de klant worden meegedeeld door het winkelpunt in kwestie -per email op per telefoon- op het ogenblik van de voltooiing van de reservatie. In de mate van het mogelijk wordt aan de klant een alternatief aangeboden, dat hij op dat moment nog kan weigeren.

6.2. Prijzen

6.2.1. De prijzen weergegeven op E-Store voor de ter reservatie aangeboden artikelen, zijn inclusief btw en louter indicatief. De eigenlijke verkoopprijs van elk artikel wordt vastgeklikt op het ogenblik van de aankoop en afhaling ervan in de afhaallocatie, en kan afwijken van de prijs afgebeeld op de site, evenwel zonder deze te overtreffen.

6.2.2. Het door de klant te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de verkochte artikelen, en kan worden vermeerderd met een servicekost. Deze servicekost wordt steeds meegedeeld aan de klant alvorens het reservatieproces is voltooid.

6.3. Afhalen en betalen

6.3.1. De koopovereenkomst komt pas tot stand tussen het winkelpunt en de klant op het ogenblik dat de klant de gereserveerde artikelen afhaalt en de prijs ervan betaalt aan de kassa of de mobiele betaalterminal van het winkelpunt in kwestie. Deze betalingen (in cash of via bancontact) zullen op 5 cent worden afgerond: eindigt je bedrag met 1,2,6,7 cents, dan wordt het naar beneden afgerond, eindigt je bedrag met 3,4,8,9 cents, dan wordt het naar boven afgerond. 

6.3.2. Er is geen sprake van verkoop op afstand en de klant heeft geen herroepingsrecht, aangezien de klant de gereserveerde artikelen pas aankoopt van het betreffende winkelpunt nadat hij/zij ze kon bekijken in de afhaallocatie. De klant verklaart zich akkoord met de gegevens vermeld op het kasticket wanneer hij/zij de artikelen betaalt en afhaalt.

6.3.3. Aniserco NV of het winkelpunt kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of –afwijkingen van de koopwaar in geval van laattijdige afhaling. Reservaties die niet tijdig worden afgehaald, zonder tijdige kennisgeving, kunnen worden aangerekend en het voorwerp uitmaken van een aparte facturatie.

6.3.4. Op vertoon van zijn/haar geldige Coloco-kaart in de afhaallocatie op het ogenblik van betaling kan de klant tevens genieten van de eventuele voordelen die daaraan verbonden zijn naar aanleiding van de verkoop.


7. Weigering van bestellingen/Reservaties

7.1.1. Anistores NV alsook Aniserco NV en het gekozen winkelpunt houden zich het recht voor om, naargelang het geval, bestellingen of reservaties te weigeren of te herleiden in de volgende, niet-limitatief opgesomde, gevallen:

 • overmacht, ook indien van tijdelijke en/of partiële aard.
 • bij vermoeden bestaat van misbruik of kwade trouw door de klant
 • bij vermoeden van verkeerde of niet-waarheidsgetrouwe registratie door de klant
 • bij vermoeden dat de bestelling/reservatie geplaatst werd voor professionele doeleinden of commercieel gebruik.
 • bij vermoeden dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf door te verkopen. Dit vermoeden kan worden afgeleid uit de vaststelling van een abnormale of hoge hoeveelheid bestelde/gereserveerde artikelen.

7.1.2. Anistores NV alsook Aniserco NV en het winkelpunt houden zich het recht voor om

 • de klant te contacteren de waarachtigheid en regelmatigheid van de bestelling/reservatie na te gaan.
 • de bestelde/gereserveerde hoeveelheden te beperken in functie van de voorraad (van Anistores NV of het winkelpunt, naargelang het geval), de verwerkingscapaciteit en de behoeftes van andere klanten. Dit geldt des te meer in het kader van een sanitaire crisis.
 • om een bestelling/reservatie niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren als er een geschil is tussen de klant en Anistores NV en/of een verbonden vennootschap en/of een aangesloten franchisenemer.

7.1.3. Indien Anistores NV beslist om de bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren of te herleiden om redenen zoals hierboven aangegeven, bekomt de klant binnen de 7 werkdagen na het plaatsen van de bestelling hierover een mededeling. Anistores NV betaalt de klant terug uiterlijk binnen de 7 werkdagen na de mededeling.

7.1.4. In geval van herhaaldelijk niet-afhalen van reservaties door de klant, kunnen Aniserco NV en het winkelpunt de reservatie weigeren of beperken en behoudt Aniserco NV zich eveneens het recht voor om het E-Store-profiel van de klant te blokkeren en/of andere maatregelen te nemen teneinde haar belangen te vrijwaren.


8. Garantie

8.1. Overeenkomstig artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek geniet de klant van de wettelijke garantie voor conformiteitsgebreken op ieder aangekocht artikel, gedurende een periode van 2 jaar vanaf de levering. Gebreken die zich manifesteren na deze termijn, worden beheerst door de artikelen 1641 e.v. van het Burgerlijk wetboek.

8.2. Om een beroep te kunnen doen op de wettelijke garantie, moet de klant uiterlijk binnen een termijn van twee maanden nadat hij het conformiteitsgebrek heeft opgemerkt of had moeten opmerken, deze meedelen aan zijn verkoper (naargelang het geval : Anistores NV of het betreffende winkelpunt) en het artikel aan de verkoper overhandigen.

8.3. Conformiteitsgebreken die zichtbaar waren op het ogenblik van de leveringen maar geen aanleiding hebben gegeven tot enig voorbehoud door de klant, zijn gedekt en komen niet in aanmerking voor de wettelijke garantie.

8.4. Enkel conformiteitsgebreken die het artikel ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk zou verminderen, komen in aanmerking.

8.5. De artikelen voor huisdieren behoren zorgvuldig te worden uitgekozen, in functie van het dier in kwestie, diens eigenheden en voorkeuren. Bij twijfel dient de klant het advies te vragen van Tom&Co, en desgevallend professioneel advies bij een dierenarts of andere specialist. De klant dient erop toe te zien dat zijn huisdier de artikelen op de juiste wijze bejegent, in het bijzonder speelgoed, en dient zonodig tijdig in te grijpen ingeval van verkeerd gebruik.

8.6. De niet-conformiteit behoort aanwezig te zijn op het moment van de levering, en indien het verborgen gebrek het artikel ongeschikt maakt voor het gebruik.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan bij de levering, tenzij de verkoper het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

8.7. Indien de klant geldig beroep doet op de wettelijke garantie, heeft hij de keuze tussen kosteloze herstelling of vervanging, ten minste voor zover dit mogelijk en redelijk is. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant recht op een passende prijsverlaging of, bij ernstige niet-conformiteit, op de ontbinding van de verkoopovereenkomst en terugbetaling van de hele prijs, mits teruggave van het artikel.

8.8. De wettelijke garantie is niet van toepassing, en de verkoper draagt geen enkele aansprakelijkheid, indien het conformiteitsgebrek :

 • te wijten is aan een normale slijtage van het artikel;
 • het gevolg is van externe oorzaken;
 • veroorzaakt is door een slecht of verkeerd gebruik van het artikel (zoals abnormale slijtage ten gevolge van een niet-aangepast gebruik).
 • te wijten is aan het niet-naleven van de onderhoudsvoorschriften of de instructies opgesteld door de fabrikant
 • te wijten is aan wijzigingen of aanpassingen aangebracht door de klant.


9. Overmacht

9.1. In hetgeen volgt dient onder “Tom&Co” te worden begrepen zowel Anistores NV, Aniserco NV als het betreffende winkelpunt, naargelang het geval.

9.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Tom&Co die de nakoming van hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, zelfs indien deze voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Hieronder wordt onder meer begrepen: overstromingen, sanitaire crisissen, lock-out, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, zoals storingen of volledige of gedeeltelijke stakingen in het bijzonder bij de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen.

9.3. In geval van overmacht is Tom&Co niet gehouden haar verplichtingen na te komen, en kunnen zij alvast hun verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht. Indien deze overmacht langer dan voorzien aanhoudt of indien het eindpunt niet redelijk voorzienbaar is, kan Tom&Co zich definitief bevrijd beschouwen van al hun verplichtingen, zodanig dat ook de klant bevrijd van zijn wederkerige verplichtingen.

9.4. Tom&Co zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van een situatie van overmacht en wat de mogelijke gevolgen zijn; (ii) zal met de klant overleg plegen over voorlopige maatregelen die genomen kunnen worden en zal proberen, met de nodige zorgvuldigheid, om de oorzaak van de storing of vertraging te elimineren of verwijderen; en (iii) zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk, na dat de oorzaak van de storing of vertraging is verholpen, haar verplichtingen nakomen.


10. Aansprakelijkheid

10.1. In hetgeen volgt dient onder “Tom&Co” te worden begrepen zowel Anistores NV, Aniserco NV als het betreffende winkelpunt, naargelang het geval.

10.2. Tom&Co is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door hun fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook die van haar werknemers, aangestelden of aangesloten franchisenemers.

10.3. De aansprakelijkheid van Tom&Co is uitgesloten voor enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige aansprakelijkheid die niet voorzienbaar was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst met de klant. De aansprakelijkheid van Tom&Co is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en is beperkt tot de aankoopprijs van het artikel in kwestie.

10.4. Tom&Co kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering. De aansprakelijkheid van Anistores NV blijft steeds beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet of pas laattijdig door de klant werden ontvangen.

10.5. Tom&Co kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet uitvoeren van een overeenkomst omwille van een onderbreking van de voorraad of onbeschikbaarheid van het Artikel.

10.6. De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Websites nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Tom&Co levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de Website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Tom&Co kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar Website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de klant.


11. Geldigheid en wijziging van de Algemene Voorwaarden

11.1. Geen enkele bestelling of reservatie kan worden geplaatst dan na kennisname en aanvaarding door de klant van onderhavige Algemene Voorwaarden.

11.2. Anistores NV en Aniserco NV behouden zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in voorliggende Algemene Voorwaarden. De bestellingen en reservaties geplaatst vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden blijven evenwel onderworpen aan de voorwaarden van toepassing die geldig waren op het ogenblik van deze bestelling of reservatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de geldende voorwaarden te raadplegen alvorens de bestelling of reservatie te plaatsen.

11.3. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in deze Algemene Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de Algemene Voorwaarden het dichtst benadert.

11.4. De klant aanvaardt dat communicaties met Anistores NV, Aniserco NV en de klantendienst en opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs en dat telefonische gesprekken met Anistores NV, Aniserco NV en de klantendienst kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit.

11.5. Het feit dat Anistores NV of Aniserco zouden nalaten om de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.

11.6. Andere algemene voorwaarden : deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan andere algemene voorwaarden inzake het Tom&Co netwerk, waarmee zij moeten worden samengelezen voor wat betreft hun respectieve voorwerp :

De Privacy Policy van Tom&Co

De Cookie Policy van Tom&Co

De algemene voorwaarden Club Coloco

De algemene voorwaarden Consumenten en Onderneming

De algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de websites van Tom&Co of ieder ander lid van het Tom&Co netwerk


12. Vragen of klachten

12.1. Voor vragen of klachten kan de klant zich eerst richten tot de Klantendienst.

De klantendienst is bereikbaar op +32 (0)2 486 39 00 van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18h, per e-mail via info@tomandco.com, of per post op het adres van Tom&Co te 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 16A b3.

12.2. Wanneer de klant niet tevreden is over de dienstverlening door de Klantendienst – voor bestellingen en reservaties met levering of afhaling in België-, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Deze onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie biedt een kosteloze verzoeningsservice aan (www.ombudsmanvoordehandel.be ; info@ombudsmanvoordehandel.be ; Ombudsman voor de Handel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel).

De klantendienst streeft ernaar om iedere klacht zo snel mogelijk te behandelen.


13. Jurisdictie en toepasselijk recht

13.1. Voor bestellingen geplaatst voor levering in België en voor reservaties voor afhaling in een afhaallocatie in België : de bevoegde rechtbanken van België zijn bevoegd en het Belgische recht is van toepassing.

13.2. Voor bestellingen geplaatst voor levering in het Groot-Hertogdom Luxemburg en voor reservaties voor afhaling in een afhaallocatie in het Groot-Hertogdom Luxemburg: de bevoegde rechtbanken van het Groot-Hertogdom-Luxemburg zijn bevoegd en het Luxemburgse recht is van toepassing.